Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach


Zawartość stron

W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejj (Dz. U. z 2007, Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.) wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 2. Dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność.
 4. Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
 5. Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu.
 6. Zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 7. Inne dokumenty, które mają związek z podjęciem działalności gospodarczej (np. dotyczące dodatkowych uprawnień zawodowych itp.).
 8. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanej kwoty środków.
 9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 10. Skrócony biznesplan zamierzonego przedsięwzięcia.

Uwaga: załączniki w poz. 5 i 6 składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Skierniewickiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

Niezbędne dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).


Lista plików do pobrania:


Dla niepełnosprawnych Środki na podjęcie działalności gospodarczej Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
W razie pytań prosimy o kontakt:
 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Marta Pęśko Specialista ds. programów (46) 833-61-82 w. 207
m.pesko@skierniewice.praca.gov.pl  
Wioletta Kuźma Specialista ds. programów (46) 833-61-82 w. 207
w.kuzma@skierniewice.praca.gov.pl  
Ewelina Zgud Specialista ds. programów (46) 833-61-82 w. 208
e.zgud@skierniewice.praca.gov.pl  
Anna Rosa Specialista ds. programów (46) 833-61-82 w. 208
a.rosa@skierniewice.praca.gov.pl  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę